04-2017-Bimini_©ICresswell_00006
04-2017-Bimini_©ICresswell_00021
04-2017-Bimini_©ICresswell_00002
Out of the blue
04-2017-Bimini_©ICresswell
00025
Nurse shark I
04-2017-Bimini_©ICresswell
00006
Nurse Shark II
04-2017-Bimini_©ICresswell
00025
Mirrors
04-2017-Bimini_©ICresswell
00022
White Sands
04-2017-Bimini_©ICresswell
00002
Dappled light
04-2017-Bimini_©ICresswell
00021
Rays of sun
04-2017-Bimini_©ICresswell
00026
Nurse Shark III
04-2017-Bimini_©ICresswell
00004
Great Hammer I
04-2017-Bimini_©ICresswell
00020
Cruising
04-2017-Bimini_©ICresswell
00019
Shoal
04-2017-Bimini_©ICresswell
00018
Nurse Shark IV
04-2017-Bimini_©ICresswell
00005
Nurse Shark V
04-2017-Bimini_©ICresswell
00016
Nurse Shark VI
04-2017-Bimini_©ICresswell
00015
Patterns on the Sea floor
04-2017-Bimini_©ICresswell
00027
Great Hammer II
04-2017-Bimini_©ICresswell
00012
Looking dowm
04-2017-Bimini_©ICresswell
00011
Great Hammer III
04-2017-Bimini_©ICresswell
00008
Great Hammer IV
04-2017-Bimini_©ICresswell
00009
Great Hammer V
04-2017-Bimini_©ICresswell 00007
Ocean Floor
04-2017-Bimini_©ICresswell 00001
Nurse Shark VII
04-2017-Bimini_©ICresswell
00003
Show More
Black tips 2.jpg
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon